Cestovná kancelária DAN-TOUR s.r.o.
Kláštorská 12
085 01 Bardejov
tel./fax: 054/474 64 24
www.dantour.sk | info@dantour.sk
IČO: 47 465 107
DIČ: 2023888735
Predajca:
ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU
uzatvorená v zmysle zákona č. 281/2001 zb.
Krajina:
Číslo zájazdu:
Miesto pobytu:
Ubytovanie:
Termín:
Miesto nástupu:
Objednávateľ
1
2
3
4
Meno:
Priezvisko:
Adresa:
Mesto - PSČ:
Rodné číslo:
Číslo pasu:
Telefón:
OBJEDNÁVANÉ SLUŽBY - POLOŽKA:
Počet
Cena na osobu
Spolu
Dospelá osoba - základné lôžko:
Dospelá osoba - prístelka:
Dieťa - prístelka:
Zľava:
Doprava:
Príplatky -poistenie:
-stravovanie:
-taxy:
-fakult. výlet:
-Iné:
Cena spolu

Cena
zájazdu
Preddavok:
Doplatok:
Uhradený dňa:
Splatný dňa:
Zmluva uzatvorená dňa:
Zmluva zrušená dňa:
poistenie č.:

dňa:

CK DAN-TOUR s.r.o. je v súlade s ustanovením zák. č. 281/2001 Z.z. poistená pre prípad úpadku

Svojím podpisom potvrdzujem, že som oboznámený s rozsahom poskytovaných služieb, so Všeobecnými zmluvnými podmienkami CK DAN-TOUR s.r.o., súhlasím s nimi a v plnom rozsahu ich prijímam a to aj v mene vyššie uvedených osôb, ktoré ma k ich prihláseniu a súhlasu s nimi aj splnomocnili. Súhlasím s uvedením osobných údajov pre účely CK DAN-TOUR s.r.o. v súlade s legislatívou na ochranu osobných údajov.
V
............................................
objednávateľ podpis
............................................
CK podpis - pečiatka